<<< vorige week

29-09-2017 (week 39)

volgende week >>>


  1-1-1965 HOUTVONKEN 1-1-2018

Na 53 jaren gaat voor Houtvonken per 1 januari 2018 het doek vallen: eind dit jaar zal de allerlaatste uitgave van wijkblad Houtvonken verschijnen. De Stichting zal in verband met een correcte afwikkeling nog niet worden opgeheven, maar wel zullen wij de doelstelling wijzigen.
Voor u misschien als een donderslag bij heldere hemel, maar voor bestuur en vrijwilligers een proces dat zich reeds vele jaren geleden langzaamaan heeft ingezet. Het tij bleek niet te keren en het bestuur kon daardoor helaas geen andere keuze maken.
Bij Houtvonken gaat het zeker niet om het gebrek aan vrijwilligers die wekelijks met elkaar het blad samenstelden en bij u bezorgden. Al die vrijwilligers die zich tot op de dag van vandaag wekelijks inzetten zijn zeker niet de reden waarom het bestuur deze keuze heeft moeten maken.
Het is puur het tekort aan financiŽle middelen die ons parten spelen. Ruim 44 jaar lang konden wij de boekhouding jaarlijks afsluiten met een positief resultaat en daaruit ook reserves opbouwen. De economische recessie begon in 2008 om vervolgens bijna 10 jaren lang te blijven voortwoekeren. Tot en met het boekjaar 2009 sloten wij af met een positief resultaat, in 2012 nog een kleine opleving, maar in de daarop volgende jaren liepen de negatieve resultaten flink op. Dit werd vooral veroorzaakt door het fors terug lopende aantal advertenties.
Naast de jaarlijkse vrijwillige bijdrage vanuit de verenigingen en instellingen, en de jaarlijkse collecte binnen ons verspreidingsgebied, bestonden de inkomsten van Houtvonken voor het overgrote deel uit advertentie-inkomsten.
En als we het aantal advertenties de afgelopen 15 jaren langzaamaan maar steeds sneller zien teruglopen, en uiteindelijk zelfs meer dan gehalveerd zien, en de daarbij behorende inkomsten dus ook meer dan halveren, dan kan dit helaas niet zonder gevolgen blijven. Wij teerden dan ook snel in op onze reserves en ontkwamen er niet aan harde maatregelen te nemen. Onze kosten werden met een fileermes beoordeeld en terug geschroefd waar dat mogelijk was en we probeerden via acquisitie adverteerders te werven. Ook dit heeft helaas niet tot een ommezwaai kunnen leiden.
Het moest zo zijn dat onze advertentietarieven de beste uit die markt waren omdat die laag waren omdat wij met allemaal vrijwillige medewerkers geen personeelskosten behoefden door te berekenen. Maar dat alles heeft niet mogen baten. Helaas zagen we in onze regio weekbladen met ook een rijke historie verdwijnen. En ook de commerciŽle media hadden en hebben het nog moeilijk, zo blijkt regelmatig in de media. Het einde is wat dat betreft nog niet in zicht.
Ondanks pogingen ons wijkblad aantrekkelijker te maken voor adverteerders door o.a. eind 2013 bij de noodzakelijke vervanging van de zwart/wit drukmachines zelfs een mogelijkheid tot kleur te bieden, heeft helaas niet geleid tot de gewenste toename van advertenties om zodoende het tij te keren.
Door vele andere vooral digitale vormen van communicatie en mogelijkheden de markt te bereiken is gebleken dat Houtvonken als papieren uitgave niet meer het geschikte en voor de hand liggende medium is. Wij zijn ook tot de conclusie gekomen dat onze opzet en formule achterhaald is en niet meer van deze tijd.
Ook u zag de afgelopen tijd de krimp in het aantal advertenties welke de laatste maanden nog steeds verder terug liepen, en daardoor ook een steeds minder dikke uitgave van ons wijkblad.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat die adverteerders met ons sympathiseren en het ons gunnen. Zeker sommige vroegere adverteerders die ons vaak vele jaren lang met hun advertentie steunden, en daardoor eigenlijk vaak meer sponsor dan adverteerder waren. Al die adverteerders uit het verleden hebben er mede voor gezorgd dat Houtvonken zo heeft mogen bestaan, vele tientallen jaren lang.
En we zijn natuurlijk ook dank verschuldigd aan de verenigingen en instellingen die ons elk jaar een donatie gaven omdat ze altijd maar weer hun berichten bij ons geplaatst zagen.
En als wij een keer per jaar bij onze lezers aanklopten voor een vrijwillige bijdrage dan moeten wij ook aan hen onze dank overbrengen.
Dat geldt zeker ook voor al onze medewerkers uit het verleden, de koeriers uit het verleden en de scholen die tot en met schooljaar 2007/2008 betrokken waren bij de verspreiding.
Onze huidige medewerkers, allemaal vrijwilligers waarvan er heel veel zijn met een hele lange staat van dienst, gaan hun wekelijks werk voor de wijk Mierlo-Hout zeker missen. En dat geldt ook voor de trouwe groep bezorgers die feilloos iedere week weer de bezorging voor haar rekening nam.
Als bestuur kunnen we alleen maar met trots terugkijken naar al die jaren dat wij een bijdrage hebben mogen leveren aan de samenleving in Mierlo-Hout.
Aan allen die ons werk, op welke wijze dan ook, hebben gesteund in al die jaren: hartelijk dank daarvoor!
Bestuur en medewerkers Stichting Houtvonken


  BIJ ELKAAR 105 JAAR

Drie Houtvonkenjubilarissen.
Dat was de som van getallen van de Houtvonkenjubilarissen die op zaterdag
23 september in het zonnetje werden gezet. Eerder las u al in Houtvonken over onze medewerkers met een 40 jarig jubileum, Thea Fransen en Willie van Stiphout. Zij werden in het bijzijn van alle Houtvonkencollega's en naaste familie door wethouder Stienen toegesproken en ontvingen van hem een prachtige bos bloemen en een doos chocolade.

Wethouder Stienen was er ook voor Jos van de Ven. Deze Houtvonken medewerker vierde zijn 25-jarig jubileum en de wethouder had meer in petto voor Jos dan een bos bloemen en een doos chocolade. Wethouder Stienen kwam hem de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond overhandigen. Jos begon in 1992 met zijn vrijwilligerswerk bij Houtvonken. In 1997 trad hij toe tot het bestuur en in de periode van 2009 tot 2016 vervulde hij de functie van secretaris. Jos houdt zich bezig met acquisitie, correctiewerk, koerierswerk en hij onderhoudt de contacten met leveranciers van Houtvonken. Zijn onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende de vele jaren was voor burgemeester en wethouders aanleiding om hem de Vrijwilligerspenning van de gemeente toe te kennen.
Nadat de wethouder bedankt was voor zijn komst ontvingen de jubilarissen uit handen van voorzitter Henri Meeuwsen het Houtvonkenspeldje voor hun inzet in de afgelopen jaren voor ons wijkblad.

Daarna konden vele handen geschud worden tijdens de receptie die de jubilarissen aangeboden hadden gekregen. Nu is het voor Jos zaak om tot 20 oktober 2017 vol te houden, want dat is de feitelijke jubileumdag voor hem. Maar gezien zijn inzet zal dat geen probleem voor hem hoeven te zijn.
Proficiat Thea, Willie en Jos.


  300 JAAR JUBILEUM WERD GROOTS GEVIERD

Ter gelegenheid van het 140 jarig jubileum heeft Houts Welvaren zich in een nieuwe outfit gestoken. Uitgezonderd een paar vakantiegangers hadden alle leden aan de oproep voldaan om, om 18.00 uur aanwezig te zijn voor de uitreiking van de nieuwe shirts, en voor het maken van een groepsfoto in de nieuwe verpakking. De shirts hebben een moderne uitstraling.

Om 19.00 uur opende de voorzitter van Houts Welvaren, de heer Rinie v.d. Linden de feestelijkheden met een hartelijk welkom aan de wethouder van Helmond Frans Stienen en de afgevaardigde van de NHB Agnes Visser. Hij vervolgde met het toespreken van de jongste jubilaris Eric Smeulders, die reeds 40 jaar ten dienste staat van de vereniging. In een kernachtige omschrijving schetste hij een beeld omtrent het functioneren van deze jubilaris waarna hem de verenigingsspeld in goud werd opgestoken. Voor zijn echtgenote was er een prachtige bloemenmand. Hierna richtte de voorzitter het woord tot Piet van Vaalen die reeds 60 jaar als lid van Houts Welvaren meedraait. In zijn profielschets roemde de voorzitter vooral de schietprestaties van Piet op Nationaal en Internationaal niveau. Ook werd een hele reeks door Piet versleten bogen opgesomd. Hierna werden ook hem de verenigingsversierselen opgeprikt. Ditmaal met een diamant in goud ingezette speld. Ook voor zijn echtgenote was er een schitterende bloemenmand. Dan richtte de voorzitter zijn woorden tot Jan van den Hurk die eveneens 60 jaar trouwe dienst verleende aan Houts Welvaren. Hij prees vooral diens bestuurlijke inzet voor de vereniging en noemde hem de gouden parel van Houts Welvaren. Samen met de grote animator Jos v.d. Konijnenberg gaf hij leiding aan het bouwen van de eigen accommodatie D`n Doel. Later bij de uitbreiding van de banen was hij weer de grote uitvoerder. Ook hem werden de verenigingsversierselen opgespeld met diamant in een gouden draagspeld ingezet. En was er eveneens een zeer mooie bloemenmand voor zijn echtgenote. Hierna was het woord aan wethouder van sportzaken Helmond Frans Stienen die samen met wethouder Paul Smeulders de gemeente Helmond vertegenwoordigde. Wethouder Stienen begon met zijn loftrompet te steken naar de vereniging voor haar 140 jarig jubileum. Hij noemde de vereniging een lichtend voorbeeld voor Helmond, een vereniging die volledig selfsupporting opereert. Hierna richtte hij zich tot de jubilarissen en feliciteerde Eric Smeulders en Piet van Vaalen. Vervolgens richtte hij zich in zijn toespraak tot Jan van den Hurk. Hij loofde Jan van den Hurk om diens inzet op bestuurlijk vlak en zijn begeleiding bij het bouwen en later uitbreiden van schietpaleis D'n Doel aan de Koeveldsestraat.
De heer Stienen vervolgde met de woorden; De onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele jaren was voor burgemeester en wethouders aanleiding om aan hem de Vrijwilligerspenning van de gemeente toe te kennen. Na deze woorden werd dit versiersel aan Jan van den Hurk, onder luid applaus, uitgereikt.
Hierna was het woord aan de afgevaardigde van de Ned. Handboogbond, mevr. Agnes Visser. Zij feliciteerde in de eerste plaats de vereniging die, zo memoreerde zij, altijd klaar staat voor dienstverlening aan de bond. Dan richtte zij zich tot de jubilarissen Jan van den Hurk en Piet van Vaalen aan wie zij namens het hoofdbestuur de daarvoor beschikbare medailles, plus oorkonde, aan hen uitreikte. Met de opmerking aan Eric Smeulders om nog even geduld te hebben en vooral door te gaan. Behalve de eigen leden en de genodigden van de jubilarissen waren er reeds vanaf het begin van de receptie vele afgevaardigden van Houtse verenigingen en instellingen, alsmede veel zusterverenigingen, aanwezig. Ook menige oud-schutters en particulieren gaven blijk van hun belangstelling op deze drukbezochte en geanimeerde receptie. Tijdens de receptie werd een PowerPoint presentatie getoond die betrekking had op het bouwen van Houts Welvarens 'schietpaleis'. De handboogschutterij Houts Welvaren mag terugzien op een zeer geslaagde receptie en ongetwijfeld is de avond feestelijk vervolgd.


  NIEUWE VERKEERSLICHTEN

Vervanging verkeersregelinstallaties Heeklaan.
De gemeente Helmond heeft bekend gemaakt dat in de maand oktober en november de verkeersregelinstallaties op de Heeklaan worden vervangen. De verkeersregelinstallaties worden vervangen door intelligente verkeersregelaars en de masten, drukknoppen, armaturen en bekabeling wordt vernieuwd. De werkzaamheden duren telkens twee weken per kruispunt.

Op elk kruispunt zal een tijdelijke regelinstallatie zorgen voor de afwikkeling van verkeer. Tijdens de werkzaamheden zal enige verkeershinder plaatsvinden omdat er veilig gewerkt moet kunnen worden op en langs de wegen en rijbanen. Er worden geen wegen afgesloten en bestemmingen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Planning.
De verwachting is dat de werkzaamheden zijn afgerond in week 46 (13 - 17 november).
De planning is als volgt:


  MIERLO-HOUT IN ACTIE

Gebruikers- en groeperingen overleg.
De Geseldonk is klaar, up and running (actief en werkend) en dat is te merken aan het bezoekersaantal tijdens dit overleg. Tijdens de bouw was iedereen benieuwd naar en bezorgd over zijn plaats in de Geseldonk. Nu nagenoeg alles klaar is en ieder zijn plaats heeft gevonden wordt het niet meer zo als noodzaak gezien om het overleg te bezoeken. Er waren iets minder dan dertig personen aanwezig en dat was in het verleden wel eens anders. Statutair moeten per jaar twee van deze bijeenkomsten gehouden worden. Het bestuur zocht en zoekt naar een manier om met de gebruikers in gesprek te blijven, even werd gespeeld met het idee om het anders te gaan doen maar ideeŽn daarvoor bleven uit.

Beheer.
Vanuit het beheer van de Geseldonk werd aandacht gevraagd voor correct reserveren, per mail en het aantal personen 'passend' bij de grootte van de ruimte. En, 'Een reservering is pas een reservering als die door de beheerder bevestigd is' zei Tim Kuipers. Door de toenemende drukte loopt er een sollicitatieprocedure voor een vaste kracht.

FinanciŽn.
De penningmeester, Jacques van Schijndel, gaf een globaal overzicht van de financiŽn en hij klaagde niet. Wel wordt, om de situatie gezond te houden, de consumptieprijs voor alcohol houdende dranken verhoogd met 10 cent: een glas bier gaat van 1,90 naar Ä 2,00.

Vrijwilligers.
Bijkomend punt is dat door het toenemend gebruik van de accommodatie er nog meer vrijwilligers nodig zijn. Met name voor de Cave, waar jongeren op woensdagmiddag zich vermaken is hulp nodig. In verband met de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar vrouwen. De commissie Wapenschild heeft na enig beraad besloten toch door te gaan met de vrijwilligersfeesten.

AED.
Eind oktober zullen zes AED apparaten operationeel zijn. Binnen een cirkel van 500 meter hangt dan een apparaat en zullen opgeleide vrijwilligers zo nodig bijstand verlenen. Als er belangstelling is voor een cursus dan kan dat nog. Informatie bij de EHBO of aed@wijkraadmierlohout.nl.

Plaats of de OVMH-beurs.
Verenigingen die zich willen presenteren op de OVMH beurs kunnen dat gratis doen. Zij krijgen ruimte op de beurs. Voorwaarde is wel dat de stand actief bemenst wordt. De beurs wordt gehouden 27-29 oktober en er worden zo'n 4500 bezoekers verwacht. De voorzitter van de OVMH kon ook nog melden dat Sinterklaas op 26 november in Mierlo-Hout aankomt en dat er weer een 'echte' kerstboom op het kerkplein komt.

Informatieborden.
Het is mogelijk om een activiteit van een vereniging of club aan te melden op de drie borden die bij de ingangswegen van Mierlo-Hout staan. Tim Kuipers legt de regels nog eens uit: 1 regel, op tijd opgeven, opgeven per mail aan secretariaat@mierlo-houtinactie.nl. De kosten, want die zijn er, worden gedragen door Mierlo-Hout in Actie.


  TERUG IN DE TIJD 1992 [12]

Een overval als een dief in de nacht.
Met die woorden typeerde de toenmalige wethouder Sjef Jonkers de komst van een supermarkt, een zogenaamde Lage Prijzen Markt van grootgrutter Unigro op de omstreden plaats. Het betrof hier een vestiging van een supermarkt in de werkplaats van Garage De Vlerk aan de Hoofdstraat.

Door onduidelijke bestemmingsplannen werd die vestiging mogelijk en kon de gemeente niet optreden tegen de in hun ogen illegale vestiging op die plaats. In die tijd had de gemeente ook een stevige vinger in de pap over het aantal vierkante meters bedrijfsvloeroppervlakte in de wijk. Men probeerde daarmee zogenaamde 'overbewinkeling' te voorkomen. Door deze 'betutteling' werd ook voorkomen dat de wijken bij een ruim winkelaanbod de binnenstad concurrentie aan zou doen en dat de kooplustigen niet of minder het centrum aan zouden doen. Politici met belangen in de binnenstad zetten daar politieke druk op, spraken zich daar toen ook openlijk over uit.
Intussen hebben we op 't Hout met ruim 11.000 inwoners drie supermarkten.
Opvallend is dat 25 jaar later in het dorp Mierlo een gevecht plaatsvindt over het aantal supermarkten. Met ook een soort van misleiding, volgens de gemeente Mierlo/Geldrop, vestigt zich een supermarkt in de voormalige Boerenbondswinkel.
Hiermee krijgt Mierlo met 10.000 inwoners een vierde grote supermarktketen binnen haar grenzen. Dat wordt op dit bewonersaantal als te veel gevonden en de vraag is of dit ten koste gaat van de middenstand in Mierlo. De grootgrutters mogen elkaar gerust stevig beconcurreren en zullen daarvoor wel de middelen hebben. Maar deze strijd zou niet mogen gaan over de rug van de zelfstandige ondernemers en speciaalzaken.

Gheynspark.
Dat is de naam voor een aantal straten tussen de Mahoniehoutstraat en het gebied De Bergen. Aan de noordkant begrensd door de Pastoor Elsenstraat en aan de zuidkant door de Jorisschool. Rustige mooie straten met aangrenzende huizen slingeren speels door dit gebied. Onder het groene lover van grote bomen staat een mooie bronzen pauw te prijken op een sokkel.
Het is een goede gewoonte om de betekenis en achtergrond van een straatnaam te kennen, maar dat is voor de naam Gheynspark niet het geval. Zelfs de straatnamencommissie van de gemeente wist dat 25 jaar geleden niet. Hoewel deze in eerste instantie die straten een naam wilde geven die aansloot op de Houtwijk.
Maar dat gebeurde niet en na enige aandrang (van de bouwer/projectontwikkelaar) werd akkoord gegaan met de opgedrongen naam 'Gheynspark'. Nu, 25 jaar later, hebben we opnieuw een poging gedaan om de betekenis van die naam te achterhalen.
Maar we komen niet verder dan dat personen met die naam bekende Zuid-Nederlandse tekenaars/schilders waren. Maar ook befaamde beiaardieren, klokkenmakers en wapensmeden en handelaren in wapentuig.
En wie het na 25 jaar precies kan vertellen waarop die naam betrekking heeft mag het ons laten weten.

Word vervolgd...


<<< vorige week

29-09-2017 (week 39)

volgende week >>>